PROVOTECH s.r.o.

Tlaková kanalizace

Tlaková kanalizace je alternativním způsobem řešení odvedení splašků. Tento systém odkanalizování je vhodný pro všechna území s rovinatým terénem, území s vysokou spodní vodou, s písčitým či skalnatým podložím, pro záplavová území, při nedostatku prostoru a velké hustotě stávajících inženýrských sítí, při nepříznivých geologických podmínkách.

Výhodou jsou nižší nároky na prostor pro uložení při současném souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi a snazší překonání překážek v podobě vodních toků, komunikací, železnice apod. Tento způsob odkanalizování je také financován z evropských dotačních titulů.

Tlaková kanalizace je tvořena ze tří částí, jež společně vytváří jeden funkční technologický celek:

 • domácí čerpací stanice
 • odbočné tlakové řady a hlavní uliční řady
 • ČOV

Významnou předností tlakové kanalizace jsou nižší investiční náklady na výstavbu. Do úzkých výkopů se ukládá potrubí o malých profilech, které současně kopíruje terén. Rozsah provedených zemních prací se tak snižuje a náklady s tím spojené klesají. Při výstavbě je tak minimalizací zemních prací zároveň snížen i negativní vliv na životní prostředí.

Tlaková kanalizace tak splňuje i přísná kritéria evropských norem na ochranu životního prostředí.

Přečerpávací nádrže pro tlakovou kanalizaci

Tlaková (přečerpávací) nádrž

 • slouží k přečerpání odpadních vod do tlakové kanalizace. Jedná se zejména o přečerpávání odpadních vod v místech, kde není možné z důvodu výškového rozdílu realizovat přímé napojení na kanalizaci. Tedy místa s členitým terénem, vysokou hladinou spodních vod nebo skalnatým podložím, tzn. tam, kde nelze využít klasické gravitační kanalizace.

Přečerpávací nádrže jsou uzavřené vodotěsné plastové nádrže svařené z polypropylenových desek. Čerpací jednotka (lze použít i dvě) je umístěna do jímky a připojeným potrubím dopravuje čerpanou odpadní vodu do gravitační kanalizační přípojky. Splaškové vody jsou odváděny pomocí čerpadla umístěného v čerpací šachtě, do které jsou svedeny splaškové vody z objektu.

Čerpací jímka

 • plastová vodotěsná nádoba z polypropylenu, která je součástí systému tlakové kanalizace. Jsou do ní svedeny domovní odpady. Je určena pro akumulaci a následné odčerpání splašků pomocí čerpadla.
 • usazuje se na připravené dno (betonová deska nebo zhutněná vrstva štěrkopísku). Po připojení jímky ke gravitačnímu a tlakovému řadu se nádoba obsype jemnou zeminou či pískem (s postupným mírným hutněním). Pokud dojde k výskytu spodních vod, je nutné jímku obetonovat a ukotvit.

Tlakovou čerpací jímku osazujeme pouze kvalitními typy kalových čerpadel s řezacím ústrojím. Všechna čerpadla mají prohlášení o shodě. Samozřejmostí je zajištění tlakové kanalizace pro sdružené objekty.

Dodáme technologii pro jakýkoliv typ tlakové kanalizace - jednoduché či sdružené.

Provádíme:

 • pokládku kanalizačních řadů
 • svařujeme tlakovou kanalizaci i vodovodní řady všech dimenzí
 • pokládku vodovodního potrubí
 • pokládku řadu podtlakové kanalizace
 • instalace i opravy jejich částí
 • servisní činnost spojenou s provozováním kanalizací

Dále provádíme servis a opravy tlakových kanalizačních jímek.

 • servis všech druhů čerpadel
 • repase čerpadel
 • rekonstrukce jímek a jejich výroba
 • poskytujeme poradenskou činnost
 • provádíme montáže a pokládku tlakových řadů z PE až do průměru 315 mm

+420 773 220 106